پرداخت

تاریخ آپدیت: 1401/10/05

برای پرداخت صورتحساب صادر شده، دو راه پیش روی شما قرار دارد.

اول اینکه حساب کاربری شما اعتبار حساب کافی برای خرید یا تمدید را دارد. در این حالت شما می‌توانید با کسر اعتبار از حسابتان اقدام به پرداخت فاکتور صادر شده کنید و نیازی نیست به درگاه بانکی متصل شوید.

دوم در حالی است که حساب شما اعتبار کافی ندارد و برای افزایش میزان اعتبار خود اول از همه باید به درگاه بانک مراجعه کنید. در این حالت شما می‌توانید با دیدن جزئیات فاکتور و با ورود به درگاه پرداخت، اقدام به تسویه حساب و افزایش اعتبار حساب خود کنید.