فاکتورها

تاریخ آپدیت: 1401/10/05

چه زمانی فاکتور صادر می‌شود؟

فاکتور ممکن است در دو صورت برای شما صادر شود:

خرید سرویس

زمانی که یکی از سرویس‌های حالت پیش پرداخت را می‌خرید، یک فاکتور برای شما صادر می‌شود و شما را از کلیه اطلاعات روی پلن آگاه می‌کند. برای اینکه سرویس خود را تحویل بگیرید، باید فاکتور را پرداخت کنید.

تمدید سرویس

در حالت تمدید سرویس، اوضاع کمی فرق می کند. در سرویس‌های پس پرداخت زمانی که کاربر سرویس را لغو می‌کند، فاکتور صادر می‌شود. همچنین اگر از زمان استفاده شما 30 روز گذشته باشد، باز هم فاکتور صادر خواهد شد.

اگر سرویس شما نیاز به تمدید داشته باشد، فاکتور آن صادر می‌شود و در صورتی که کاربر بخواهد سرویس خود را همچنان داشته باشد باید اقدام به پرداخت فاکتور صادر شده کند.