دیسک ابری

تاریخ آپدیت: 1401/10/05

سرویس پیش پرداخت

در حالت PrePaid، کاربر باید هزینه یک ماه را در هنگام ثبت سرویس پرداخت کند. سرویس‌های این بخش در جدول زیر به تفکیک نوع سیستم ارائه شده آمده است:

SSD Price
50GB 46,400 تومان
100GB 92,800 تومان
150GB 139,200 تومان
250GB 232,000 تومان
500GB 464,000 تومان
1000GB 928,000 تومان

سرویس پس پرداخت

سرویس‌های PostPaid به صورت ساعتی ارائه می شود.

SSD Price
50GB 160 تومان
100GB 320 تومان
150GB 480 تومان
250GB 805 تومان
500GB 1,160 تومان
1000GB 3,220 تومان