Whitelist کردن IPهای ابر ایران‌سرور

تاریخ آپدیت: 1401/10/29

یکی از راه های جلوگیری از بروز اختلال و تاخیر در ارتباط میان سرورهای لبه ابر ایران‌سرور و سرور اصلی میزبان سایت، قرار دادن IPهای ابر ایران سرور در لیست سفید در تنظیمات فایروال سرور اصلی میزبان سایت است. منظور از Whitelist کردن، انجام تنظیماتی روی فایروال برای مشخص کردن آدرس‌های IP مجاز برای اتصال به یک پلتفرم است.

یک روش استفاده از خط کد زیر به‌ازای هر بازه‌ی آدرس گفته شده در صفحه‌ی آدرس‌های IP ابر ایران‌سرور است. در این دستور به‌جای ip باید یکی از IPهای ابر ایران‌سرور قرار گیرد.

 

iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports http,https -s "$ip" -j ACCEPT

 

لیست ip های CDN ابر ایران‌سرور:

https://ips.f95.com/ip.txt